Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 

 

 

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Από 1/1/2011 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα) που αγοράζονται ή ενοικιάζονται και έχουν επιφάνεια άνω των 50 τμ. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν στο συμβόλαιο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ) πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί μισθωτήρια εάν δεν προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακοί επιθεωρητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, όπως ορίζεται με το νόμο 3661/2008 και 3851/2010.
Η εταιρεία μας είναι ενταγμένη στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με δύο ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η έκδοση πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τμ, (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
- Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα).
- Από 09.01.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και επαγγελματικής στέγης.
- Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» ή άλλων παρόμοιων προγραμμάτων που θα βγουν.

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι σε ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

- Ενεργειακό πιστοποιητικό δεν απαιτείται σε κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)

- Ενεργειακό πιστοποιητικό δεν εκδίδεται σε κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
- Σε γονική παροχή, δωρεά εν ζωή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου δεν απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

- Δεν απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού σε περίπτωση μεταβίβαση ημιτελών κτιρίων. Παρόλα αυτά, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, πρέπει να προσκομισθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον συμβολαιογράφο.

Η συνολική επιφάνεια είναι το σύνολο των τετραγωνικών όπως αυτά προσμετρώνται στην οικοδομική άδεια, καθώς και τα τετραγωνικά που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει ισχύ δέκα ετών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κτιρίου που ανακαινίζεται ριζικά πριν περάσουν τα δέκα έτη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκδοθεί εκ νέου πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά ΠΕΑ αφορούν στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα. Μπορεί να εκδοθεί σε αντίγραφα προκειμένου να παραδοθεί σε περισσότερους από έναν αγοραστές.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται στο όνομα του κυρίου αλλά η διαδικασία μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε άλλο έχει έννομο συμφέρον.

Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτελείται από τα εξής βήματα:
- Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή
- Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου
- Συλλογή στοιχείων κτιρίου
- Επιθεώρηση
- Υπολογισμοί και ανάλυση αποτελεσμάτων
- Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Πριν από την ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να γίνει συλλογή δικαιολογητικών, προσκόμιση μετρήσεων για κατανάλωση ενέργειας, πληροφορίες για τη διαδικασία συντήρησης και πληροφορίες για αναγκαίες ή προγραμματισμένες επεμβάσεις του κτιρίου.

Φωτογραφία, χρήση κτιρίου, αριθμός ιδιοκτησίας, έτος κατασκευής, επιφάνεια, στοιχεία ιδιοκτήτη, στοιχεία ενεργειακών απαιτήσεων, ενεργειακή κατάταξη, προτάσεις παρεμβάσεων.

Πόσες είναι οι ενεργειακές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε 9 ενεργειακές κατηγορίες :Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η

Δεν υπάρχουν συνέπειες για τα κτίρια μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης που κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό κατατάσσει το κτίριο που επιθεωρείται στις ενεργειακές κατηγορίες συγκρίνοντάς το με ένα θεωρητικό κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας υψηλών προδιαγραφών και συχνά αρκετά υψηλότερων από τις απαιτήσεις που ίσχυαν για τα κτίρια μέχρι το 2010 (έτος ισχύος του ΚΕΝΑΚ). Το θεωρητικό κτίριο ανήκει στην κατηγορία Β, συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι η κατηγορία Δ του ενεργειακού πιστοποιητικού δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις ανά πηγή κατανάλωσης και ανά καύσιμο.

Δίνει σύντομη περιγραφή προτεινόμενων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, οι οποίες ιεραρχούνται σε σχέση με το όφελος ανά μονάδα κόστους.

Ενδεικτικά αναφέρονται : Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, μόνωση κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, αντικατάσταση αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης / κλιματισμού.

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Παρόλα αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις περισσότερες φορές έχει σημαντικό χρηματικό όφελος.

Υπολογίζεται ο χρόνος αποπληρωμής για την κάθε προτεινόμενη εργασία.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ελέγχει και παρακολουθεί τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Η ΕΥΕΠΕΝ υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

 

Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, τα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)

Όχι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από επιθεωρητή που συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, λειτουργία ή συντήρηση του προς επιθεώρηση ακινήτου.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν εκδίδει αν έχει ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν εκδίδει αν είναι μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) και για το χρονικό διάστημα της θητείας του.

Ο υπολογισμός σεναρίων στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. για κτίρια που κατατάσσονται ενεργειακά κάτω από την κατηγορία Β.

 

 

Η εταιρεία μας προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις επί των αμοιβών του Τ.Ε.Ε. Καλέστε μας και ζητήστε οικονομική προσφορά για το ακίνητο σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.

3. Φύλλο συντήρησης λέβητα.

4. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.

5. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

 

Προαιρετικά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν):

 

1. Κάτοψη (σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία).

2. Μελέτη θέρμανσης

3. Μελέτη θερμομόνωσης

4. Τοπογραφικό σχέδιο

5. Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση).

 

*Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας ή να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

Ζητήστε μας ενεργειακή επιθεώρηση