Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 

 

Βεβαίωση Μηχανικού

 

Η βεβαίωση μηχανικού που εισάγεται ως έννοια με τους Ν.4014/11 και Ν.4178/13 συνοδεύει κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. Πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων.

Οι μηχανικοί της Techlab μετά από αυτοψία στο ακίνητο,αναλαμβάνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

 

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας:

 

 • Στέλεχος της οικοδoμικήςαδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν.

 

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

 

Με τις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 και 4178/2013 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση .

Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές,χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια*. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ακίνητο θα απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Ακίνητα που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών δεν εντάσσονται στο νόμο. Άλλη βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού μέχρι και 28/07/2011.

Η Techlab, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία ένταξης των ακινήτων στο Ν.4178/13. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Αττική και στην Εύβοια.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 

 • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια Πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος στατικής τρωτότητας
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
 • Προσκόμιση αεροφωτογραφιών αν απαιτείται
 • Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου

 

Διαδικασία

1.      Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό και πραγματοποιεται αυτοψία.Συλλέγονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής και υπολογίζεται το «προσωρινό πρόστιμο».

 

2.      Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση . Το σύστημα εκδίδει εντολή πληρωμής του παραβόλου καθώς και του ποσοστού ανταπόδοσης υπερ Τ.Ε.Ε. Το παράβολο είναι προκαταβολή του προστίμου και είναι ανάλογο με τα τετραγώνικά που ρυθμίζονται.

 

 

3.      Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω webbanking) στο Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του που διατηρεί λογαριασμό. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

4.      Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

 

5.      Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών,εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

 

Δικαιολογητικά

 

 • Αντίγραφο νόμιμου τίτλου (π.χ. συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.α.)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας επικυρωμένο αντίγραφο του Στελέχους της και των σχεδίων της Αρχιτεκτονικής μελέτης (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές κ.τ.λ.
 • Αν έχει γίνει ρύθμιση με προηγούμενο νόμο, το έντυπο της ρύθμισης καθώς και τα πρόστιμα (πολεοδομίας) που έχουν πληρωθεί
 • Σε εκτός σχεδίου περιοχή βεβαίωση Δασαρχείου
 • Ταυτότητα
 • E1 και Ε9 (Το πιο πρόσφατο).
 • Απόδειξη έτους κατασκευής: Έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση , που το αποδεικνύουν .

 

Υπόλοιπα δικαιολογητικα

 

• Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία (αφαιρείται απο το πόσο του προστίμου).:


- 500€ για χώρο <50τ.μ. ή έως 100τ.μ. για κύρια και μοναδική κατοικία.
- 1000€ για χώρο μεγαλύτερο των 50 τ.μ -100 για οποιαδήποτε χρήση και 100- 200τ.μ για κύρια κατοικία
- 2000€ για χώρο 200τ.μ. -1000τ.μ.
- 4000€ για χώρο 1000τ.μ. - 2000τ.μ.
- 8000€ για χώρο 2000τ.μ. – 5000 τ.μ και 10.000 € για κτήριο άνω των 5.000 τ.μ

 

 

*Τι γίνεται μετά από 30 χρόνια;

 

Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

 

Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα

ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα

ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.

 

 

Επιλέξτε την TECHLAB γιατί:

 

 • Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μας είναι πλήρως ενημερωμένοι ως προς το Τεχνικό και Νομικό πλαίσιο που βασίζεται ο νέος νόμος και τις σχετικές εγκυκλίους και ενημερώσεις.
 • Έμπειροι σε δύσκολες ρυθμίσεις αυθαιρέτων.
 • Πλήρης ομάδα μηχανικών για όλες τις απαιτούμενες μελέτες (σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος).
 • Εγγύηση επιτυχίας και χαμηλότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.
 • Παρέχουμε άμεσα τη Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με το νέο Ν. 4178/13, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεων ακινήτων.